Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyaments d'idiomes moderns a adults, dins l'àmbit no universitari. Les EOIs depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

Els estudis i els certificats de les EOIs

Els estudis s'estructuren en 6 cursos d'una durada mínima de 130 hores:

 • primer i segon curs, nivell bàsic (nivell A2+ del Marc europeu comú de referència, d’ara endavant MECR);
 • tercer curs, nivell intermedi (nivell B1 del MECR), i
 • quart i cinquè curs, nivell avançat (nivell B2 del MECR)
 • curs de nivell C1 (nivell C1 del MECR).

Els certificats de les EOIs són oficials.

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

 • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
 • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
 • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Quan s'assoleixen els objectius finals del segon curs s'obté el certificat del nivell bàsic (nivell A2+  del MECR). Els certificats de nivell intermedi, avançat i C1 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Accés als estudis
Per accedir als ensenyaments de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

El Centre

L'Escola Oficial d'Idiomes de Valls va ser inaugurada al Febrer del 2006. Es troba a la Plaça del Blat, a l'edifici de Can Sagarra al centre antic de Valls.
A l'EOI de Valls s'imparteixen primer, segon, tercer, quart i cinquè d'anglès, i primer, segon, tercer de francès.

Dependències del centre

 • Planta entresol: Secretària, Consergeria, Direcció, Departaments d'anglès i francès
 • Primera planta: aules 103, 104, 105, aula d'estudi i aula multimèdia
 • Segona planta: Biblioteca, aules 202, 204, 205

Edifici equipat amb ascensor.

Horaris d'atenció a l'usuari

Direcció: matins de 10 a 12; tardes de 15,30 a 17,00 (excepte divendres no lectius, a partir de febrer)
Secretaria: tots els matins (de 08:30 a 14:00); tardes: dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a les 19:00.
Consergeria: matins (dilluns, dimarts, dijous de 9 a 11.30); totes les tardes de 15:00 a 21:00.

A partir de febrer tancat a les tardes. A partir del juliol es fa horari d'estiu (de 9.00 a 14.00).

Horaris de les classes (cliqueu aqui).

Més informació a: Idiomes a les EOIs

Go to top