MATRÍCULA OFICIAL

NOVETAT: Mesures derivades del Covid-19:  A l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 i que per al curs 2020-2021 es vulgui matricular per segona o tercera vegada en el mateix curs, del mateix idioma no se li aplicarà a la quota el coeficient de 1,3 o 1,8, respectivament*, que estableixen les ordres ENS/186/2017 de 28 de juliol i ENS/161/2015 de 29 de maig.

*Els alumnes No Aptes i No Presentats paguen el mateix import que van pagar el curs 2019-2020. Així doncs:

si un alumne repeteix per primer cop, no paga cap recàrrec

si un alumne repeteix per segona vegada, paga com si repetís per primer cop

 Als alumnes No Aptes i No Presentats no els corre convocatòria: a l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 no se li computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis. Així doncs el nombre màxim de cursos als quals l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial no es veurà afectat per aquesta circumstància.

Aquestes mesures només s’aplicaran als alumnes matrículats durant el curs 2019-2020 per al curs 2020-2021.

TAXES nivells: B1, B2.1 i B2.2 

- Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 (tercer) i nivell intermedi B2.1 i B2.2 (quart i cinquè), per curs: 286,00 euros (PRIMERA MATRÍCULA)

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per segon cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros

- L'import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi, per cada curs, quan es fa la matrícula per tercer cop en el mateix curs, del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros

FONT: Departament d'Ensenyament:https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875287&language=ca_ES

PREUS PÚBLICS (nivells: A1, A2 i C1).

- Matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització (C1):

FONT: Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Consulteu normativa sobre bonificacions i exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions/

 APORTACIÓ VOLUNTÀRIA: 30€

Es sol·licita als alumnes que facin una aportació voluntària de 30€ en el moment de la matrícula. Els fons que es recapten a partir de les aportacions voluntàries dels alumnes s’utilitzen per posar a l’abast de l’alumnat equipament, material i serveis addicionals: biblioteca, ordinadors i material d’accés lliure a l’aula d’estudi, activitats culturals, xerrades, etc. Com el seu nom indica, és una aportació voluntària. Al full de pagament apareix com el segon codi de barres. 

 

NOTA IMPORTANT: Els llibres no estan inclosos amb la matrícula. L'alumnat  els ha d'adquirir pel seu compte.